برگها

این واقعیت که ما از طبیعت و زیبایی های دنیا که ما را احاطه کرده است الهام گرفته می توان در پروژه های ما دید. این بار هم همینطور بود مجموعه برگهای کتان به این دلیل ایجاد شده است که ما عاشق جنگل و گیاهان هستیم. ما عاشق نوازش کردن تا درختان هستیم ، بو و گل و بوی آن را بو داده و در جستجوی قارچ و گناه سرگردان هستیم. همه محصولات از پارچه و نخی 100٪ دوخته شده است. ترکیب های رنگارنگ برگ باعث تشویق هر داخلی می شود.